Kablosuz karekod okuyucu


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

Kablosuz karekod okuyucu

Tiger CS26 RF 2D KAREKOD OKUYUCU

 • Tüm linear Barkod Tiplerini Tanıma
 • Özel programlama barkodları ile Programlama

Kablosuz karekod okuyucu

Tiger CS26 RF 2D KAREKOD OKUYUCU

”İlaç Takip Sistemi” kurulmasını öngören uygulama 1 Ocak’da hayata geçecek.

Sahte ilaçların önlenmesi amacıyla her ilaca bir kimlik numarası verilmesi yoluyla ”İlaç Takip Sistemi” kurulmasına öngören uygulamanın yürürlük tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim yerine 1 Ocak’da hayata geçecek.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilaç ambalajlarına karekod konularak İlaç Takip Sistemi oluşturulmasına yönelik uygulama 1 Ocakda başlayacak.

Her ilacın kimlik numarasını içerecek karekod, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacak. Karekod ifadesi, ilgili tüm mevzuattaki ”kupür” ya da ”kupür ve barkod” ifadelerini de karşılayacak.

1 Ocakdan itibaren ambalajlarında karekod bulunan ilaçlar, Bakanlık İlaç Takip Sistemine kaydı yapılmak suretiyle ayrıca kupür aranmaksızın piyasaya verilebilecek.

Üretilen tüm ürünlerde 1 Ocak tarihinden sonra karekod bulunması mecburi olacak. Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuş ürünlerin satışına 31 Aralık tarihine kadar izin verilecek.

30 Mayıs 2009
CUMARTESİ

Sağlık Bakanlığından:

Resmî Gazete

YÖNETMELİK

Sayı : 27243

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 �12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete�e yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin yürürlüğü,
orijinal ürünler için 1/7/2010 tarihine, jenerik ürünler için 31/12/2010 tarihine kadar
uzatılmıştır.

MADDE 2 �Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi a ağıdaki ekilde
deği tirilmi tir.

�EÇDCD MADDE 2 �Karekod, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme
amacıyla kullanılacaktır. Karekod ifadesi bu Yönetmelikteki ve bu Yönetmeliğe atfen
hazırlanan diğer mevzuattaki “kupür�ya da �upür ve barkod�ifadelerini de kar ılar.

1/7/2009 tarihinden itibaren ambalajlarında karekod bulunan ilaçlar, Bakanlık ilaç
Takip Sistemine kaydı yapılmak suretiyle ayrıca kupür aranmaksızın piyasaya verilebilir.
1/10/2009 tarihinden sonra üretilen tüm ürünlerde karekod bulunması mecburi olup, bu
tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmu ürünlerin satı ına 31/12/2009 tarihine
kadar izin verilir.

Kupür bulunan bir ambalaj üzerine karekod konularak Dlaç Takip Sistemine kaydı
yapılmı sa, ambalaj üzerindeki kupür tekrar kullanılmasını tamamen engelleyecek ekilde
çizilerek, baskı ile veya benzeri bir yöntemle mutlaka iptal edilerek ilaç piyasaya verilir.
Karekodun kupür üzerine konulması da iptal olarak kabul edilir. Karekod etiket eklinde
uygulanacak ve kupür üzerine yapı tırılacaksa, mevcut kupür önceden iptal edilir.

1/1/2010 tarihinde piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri
tarafından etiket veya benzeri bir yöntemle, karekod konulur. Bu i lem, firmanın kontrolü
altında olmak üzere, ecza depoları ya da eczanelerde de yapılabilir.

Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri
hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi
zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji a ıları gibi ki iye özel üretilmi ilaçlar 1/1/2011
tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dı ındadır.�

MADDE 3 �Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi a ağıdaki ekilde
deği tirilmi tir.

�EÇİCİ MADDE 3 �Ruhsatlı ürünlerin, Karekod uygulanması sebebiyle
yenilenmesi gereken dı ambalajları hakkında, ba ka bir deği iklik yapılmadığı taahhüdü ile

ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılan ba vurular için herhangi bir onay gerekmemektedir.
Yapılmı ba vurular için de onay beklenmeyecektir.�

MADDE 4 �Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 �Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Karekod Barkod

Resmî Gazete

Tarih: 2 Şubat 2008 CUMARTESİ

Sayı : 26775


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler

Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine a ağıdaki tanımlar eklenmi tir.

“İmalatçı: Ürünü pazara sunmak üzere serbest bırakan gerçek veya tüzel ki iyi,”

“Karekod: Datamatrix tipinde 2 boyutlu bir barkodu,”

“Gözle okunabilir bilgiler: barkod veya karekoda ait içeriklerin kullanıcılara gösterilmesi amacıyla,

tanımlayıcının altında veya yakınında bir bölgede yazılan tanımlayıcı içerik bilgilerini,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (i), (j), (m), (n), (ö), (r) ve (s)

bentleri aşağıdaki ekilde değiştirilmiştir.

“f) Çocukların göremeyeceği, eri emeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.” özel uyarısına yer

verilir.

“i) 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsine

ait numara ve kısaltma bulundurulur. Bu yönetmelikte Radyofarmasötikler ba lığı altında zikredilen ürünler

hariç olmak üzere, tıbbi ve tehlikeli atık sınıfında olmayan, iç, dı ve nakliye ambalaj atıklarının yönetimi bahsi

geçen yönetmelik kapsamında yapılır.”

“j) Ürünün ambalajında ruhsat/izin sahibinin adı ve adresi bulunur. Dsteniliyorsa, ruhsat/izin sahibinin

kendisini temsile yetkili kıldığı ürünü pazarlayan firma ismi de bulunur.”

“m) Dkincil tanımlayıcı bilgileri ve karekodun gözle okunabilir bilgileri içinde parti numarası bulunur.

n) Son kullanma tarihi kutunun ölçülerine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yer alır.”

“ö) “Kesilmi veya açılmı ambalajları satın almayınız”; “Kullanmadan önce kullanma talimatını

okuyunuz”; “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ba vurunuz” uyarıları ile Bakanlıkça belirlenen

diğer uyarılar yer alır.”

“r) Ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak için karekod eklinde adlandırılan ikincil bir tanımlayıcı ve

yanında karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Ruhsat/izin sahipleri, ürünlerinin dı

ambalajları üzerine, bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda belirlenen standartlar

dâhilinde, karekod ve içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri, piyasada yaygın ekilde bulunan ve 2 boyutlu

barkod okuyabilen okuyucularla okunabilecek ekilde uygularlar. Karekod; tanıtım numuneleri, hastane

ambalajlı ürünler, reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar ile bedeli geri ödemeye tabi olan ara ürünler ve tıbbi beslenme

ürünlerinin ambalajları üzerinde bulunur.”

s) Ürün barkodu bulunur.”

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“MADDE 6 - İç ambalajlar; bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (o), (ö), (p) ve (s) bentlerinde belirtilen hususların haricinde, Yönetmeliğin 5 inci

maddesinde belirlenen özellik ve bilgileri ta ımak zorundadır.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmak artıyla özellikle;

a) Blister eklindeki iç ambalajlarda;

1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği ekilde ürün adının,

2) Ruhsat/izin sahibinin isminin veya ambleminin,

3) Dç ambalajın ölçülerine ve özelliğine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihinin,

4) Parti numarasının

bulunması gerekir.

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde etiketleme yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı

kadar küçük iç ambalajlarda;

1) Mümkünse, ruhsat/izin sahibinin ismi veya amblemi,

2) Ürün adı, gerektiğinde dozu ve uygulama yolu,

3) Ay ve yıl olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihi,

4) Parti numarası,

5) Ağırlık, hacim veya birim/miktar olarak içeriği,

6) Uygulama yöntemi

yer alır.

Dış ambalajı bulunmayan ürünlerin mevcut ambalajları, Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olmak

zorundadır.

Dİç ambalajlarda parti numarası bulundurulur.”

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi a ağıdaki ekilde

deği tirilmi tir.

“a) Bu Yönetmelik ile belirlenen artlara uygun olmak zorundadır. Ancak bu ürünlerin ambalajlarında

barkod bulunmaz, sadece karekod ve karekod içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri açık olarak bulunur.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“Ürünün piyasaya arz edilmesi için dı , iç ambalaj ve kullanma talimatına ait bilgiler Türkçe olmalıdır.

Ancak gerekli hallerde ve istenilen durumlarda dı ambalaj, iç ambalaj ve kullanma talimatında Türkçe yanında,

AB üye ülkelerinin resmi dillerinden birisi ile diğer ülkelerin resmi dillerinden birisi de kullanılabilir.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine a ağıdaki fıkralar eklenmi tir.

“Ruhsat/izin sahipleri; birden fazla ürünü sevk ederken, ürün güvenilirliğini sağlamak üzere,ta ıma

ambalajları kullanmalıdırlar. Taşıma ambalajları paket, koli, kutu veya ba ğ olarak ve iç içe konulacak ekilde

olabilir. Tanıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satı esnasında açılmadan son noktaya kadar ta ıyacak makul

seviyelerde belirlenmelidir.”

“Tanıma ambalajlarının üstünde, tanıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya ta ıma

ambalajının içindeki ürünlerin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunmalıdır. Ta ıma

ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda

belirlenen şekilde uygulanır.”

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir:

“MADDE 19 - Bakanlık gerekli olduğu durumlarda ve özellikle;

a) Bazı ürün kategorileri için uyarılar olu turulmasında,

b) Kendi kendine tedavi amacı ile kullanılacak ürünlerde kullanıcıya ait özel bilgiler düzenlenmesinde,

c) Ambalaj ve Etiket bilgilerinin anla ılabilirliği için,

d) Ürünün tanımlama yöntemleri, dış ambalajlar ve taşıma ambalajlarının üstünde bulunması gereken

tanımlayıcı içerikleri ve güvenilirliği için,

e) Ürünün etiketinde yer alması gereken yardımcı maddelerin listesi ve belirtilme ekilleri için, uyulacak

genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.

Bakanlık bu Yönetmelikte sayılmayan haller için ve gerekli gördüğü durumlarda Yönetmeliğin

uygulanmasına yönelik ek kılavuz veya tebliğler yayımlar.”

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yürürlüğü, orijinal ürünler için 1/7/2009

tarihine, jenerik ürünler için 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmı tır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe a ağıdaki geçici maddeler eklenmi tir.

“GEÇDCD MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1/1/2009 tarihine kadar ilaç

ambalajlarına karekod eklenecektir. Bu tarihten sonra tüm ürünlerde karekod bulunması mecburi olup, bu

tarihten önce karekodsuz üretilmi ve piyasada mevcut olan ürünlerin 31/12/2009 tarihine kadar satı ına izin

verilecektir.”

“GEÇDCD MADDE 3 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ruhsatlı ürünlerin yenilenmesi gereken

dı ambalajları hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılacak ba vuruda, sadece fiyat kupürlerinin kaldırılıp,

karekod ve gözle okunabilir bilgilerinin konulduğunun Bakanlığa bildirilmesi 1/1/2009 tarihine kadar yeterli

sayılacak olup uygulama için ayrıca onay beklenmeyecek ve bu kapsamdaki ambalaj güncellemeleri 1/1/2009

tarihine kadar varyasyon kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılacak güncellemeler

için varyasyon ba vurusu yapılması zorunludur. Ambalaj güncellemeleri fiyat kupürünün kaldırılması ve

karekod uygulanması dışında bir değişiklik içerdiği takdirde varyasyon kapsamında ba vuru yapılacaktır.”

MADDE 10 - Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

No responses yet

karekod okuyucu fiyatları


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ


<!–{12518728715733}–

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

İlaç Takip Sistemi Türkiye’de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı “İTS” şeklindedir. İlaç Takip Sistemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İlaç Takip Sistemi uygulamaları hakkında sitemizde yeterli bilgiler bulunmaktadır. Ulaşılamayan bilgiler için lutfen its@iegm.gov.tr adresine mesajınızı gönderiniz.

İlaç Takip Sistemi 01.01.2010 tarihi itibariyle gerçek ortamda gerçek kullanıcılarla hizmet vermeye başlamıştır.

Sistemle ilgili günlük rakamlara ulaşmak için İTS İstatistik sayfamızı ziyaret ediniz.

Eczaneler sistemde kayıt olmaları için gönderilen e-postalara ulaşamışlarsa önce İl Müdürlüklerinden bilgilerini kontrol etmeleri, İEGM sisteminde kayıtları bulunmayan eczanelerin kayıtlarını yaptırmaları, e-posta adresleri yanlış olanların düzelttirmeleri gerekmektedir. Bu işlemden sonra 12 saat içinde kullanıcı mailleri kendilerine ulaştırılacaktır. Yine de kullanıcı mailleri kendilerine ulaşmayan eczacılarımızın its@iegm.gov.tr adresine mesaj yazmalı ya da 312-309 12 92 numaralı telefonu aramalarını rica ediyoruz.

DİKKAT : Kullanıcı kaydı yapmayan eczacılar geçiş süreci içinde sadece karekodlu gelen ilaçları satamaz hale gelecekler, 01.01.2011 tarihi itibariyle hiç bir ürünü satamaz halde olacaklardır. Bu sebeple, sisteme kaydının ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Üreticiler ve ithalatçılar, yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2010 tarihinden itibaren üretilmiş ürünlere karekod koymak mecburiyetindedir.

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:934097510; mso-list-template-ids:1400255392;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>

2.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği değişikliği ile yürürlüğe giren karekod uygulaması ile ilaçla ilgili tüm noktalarda yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İlgili yönetmelik ve Genel Müdürlükçe yayımlanmış kılavuzlara göre, eczanelerin İlaç Takip Sistemi’ne uyumu için öncelikle şu iki şeyi yapmaları gerekmektedir:

1. Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) edinmek,

2. Halen var olan eczane yazılımlarının karekod uyumunu sağlamak. İlaçları İTS’ye bildirmek için Eczane yazılımları kullanılması gerekli görülmekte ve yazılım edinşilmesi tavsiye edilmektedir.

Bunlardan önce, Eczanelerin illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubelerine giderek İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü otomasyonuna (IEGM2007) bilgilerini güncellemeleri istenmektedir. Eczacıların mutlaka bu veritabanına kaydolması gereklidir. Bilgilerini IEGM2007 sisteminde güncelleyen eczanelere İTS kullanıcısı ve şifresi verilebilecektir.

Bu bilgiler içinde eczacıların e-mail adresi istenmektedir. Eczacıların özellikle, sürekli kontrol ettikleri bir mail adresi vermeleri gerekmektedir. İTS’ye erişim için kullanılacak kullanıcı adı ve şifreler bu adrese gönderilecek bir prosedürle sağlanacağından bu e-mail adresi önem taşımaktadır. Eczacı kullanıcı adını kendisi oluşturacak, şifrelerini de kendisi değiştirebilecektir.

Eczanenin yönetimi ve gelen karekodlu ürünlerle ilgili işlem yapabilmek için bazı eczane yazılımları edinmek gerekebilecektir. İTS ile testler yapmış olan eczane yazılımları; Tebeos, Byte, Farmakom, Pcpharma, Eczanem, Tercih, Fay Bilişim, İlon Yazılım ve EdimSoft gibi firmalara aittir.

Eczaneler SGK ekranından eskiden olduğu gibi provizyon alabilecek, karekodlu ürünlerin İTS Web servislerine “Alım Onay bildirimi” ve “Satış bildirimi”, iade, iptal, deaktivasyon işlemleri ve SGK web servisine “Reçete Onay Bildirimi” serbest eczane yazılımları ile yapılabilecektir.

Eczanelerin eczane yazılımı satın alırken ya da değişikliğini yaparken ‘İlaç Takip Sistemi’ne ‘tam uyum’ sağlanması taahhüdünü almaları önerilmektedir.

Ecza depoları sisteme dâhil olacaklardır. Eczanelerin ecza depolarından satış bilgilerini elektronik ortamda alabilmeleri için ecza depolarından bu bilgileri talep etmeleri tavsiye edilmektedir. Ecza depoları satışlarını İTS’ye bildirdiklerinde, İTS’nin verdiği onay numarasını eczaneye bildirmeli veya fatura üzerine koymalıdır.

Ecza depolarından bazılarının sisteme girişleri bazı zorluklar sebebiyle gecikebilecektir. Bundan dolayı, sistemin başlangıcında eczanelere gelen ürünlerin ecza depolarınca sisteme kaydedilmiş olması zorunlu olmayacak ancak bu durum bir soru oluşturmayacaktır.

İTS kesinlikle eczaneleri takip etmek üzere kurulmuş bir sistem değildir. İTS mali bir takip sistemi de değildir, mali konularda hiçbir bilgi içermemektedir.

Eczanelerin SGK ile süreçleri aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Alım esnasında hangi ürünlerin hangi ecza deposundan alındığını bilmek gerekmektedir. Ecza depoları, sattıkları ürünleri İTS’ye bildirmişlerse, eczacıya bildirimin yapıldığı hakkında bilgi verilmelidir. Eğer ecza deposu İTS’ye bildirim yapmamışsa, eczacının bu ürünleri kabul ederken tek tek okutup kendi yazılımına kaydetmesi tavsiye edilmektedir. Bu ürünlerin hangi ecza deposundan alındığı böylece bilinecek ve ispatlanacaktır.  Eczacıların aldıkları ürünlerin bilgilerini İTS sistemine bildirmeleri durumunda ürünlerin çalınması vb. gibi durumlarda, bu ürünler başka yerde satılamaz hale gelecek ve ürünler hakkında tekrar doğrulama yapmaya gerek kalmayacaktır.

2. Satış yapılırken, satılan ürünler İTS’den kontrol edilecektir. İTS’nin olumsuz cevap verdiği ürünler hastaya verilmemeli, geri ödeme kurumuna da fatura edilmemelidir.

Sistemin bir geri ödeme kurumu olarak SGK ile işleyişi özetle şu şekildedir:

 1. Eczane reçeteyi -eskiden olduğu gibi- SGK ekranından girerek hastaya ürünleri satabileceğini ilgili kurumdan kontrol eder. (Provizyon),
 2. SGK eczanenin talebi uygunsa eskiden olduğu gibi bir “Reçete Kontrol Numarası” döndürür.
 3. Bunun üzerine, bu bilgiler SGK yazılımının loglarından eczane yazılımı tarafından alınır.
 4. Eczacı, hastaya vereceği bütün karekodlu ürünleri kendi eczane yazılımına okutur, kaydeder.
 5. Eczacı, kendi eczane yazılımı aracılığı ile bu ürünleri bir “satış” olarak İTS’ne bildirir. TEB bu konuda her eczaneye TEBEOS adında bir yazılımı temin etmeyi taahhüt etmektedir.
 6. İTS bildirilen ürünleri kontrol eder, doğru ise eczaneye bir “satış onayı” döndürür.
 7. Ürünler onaylanmışsa, kendi eczane yazılımından SGK’ya “reçete satış onayı” yaparak kesinleştirir. Buna “reçete kesinleştirme” diyebiliriz. Dönem kesinleştirmeden önce ve reçetenin verilmesini takiben uygun bir zamanda reçete kesinleştirmenin yapılması gerekmektedir.
 8. Kesinleştirmeyi takiben SGK, İTS’den eczanenin sattığı ürünleri kontrol eder.
 9. İTS, o reçete için bildirilen ürünlerin bilgilerini SGK’ya döndürür.
 10. SGK İTS’den gelen bilgilere göre reçeteyi değerlendirerek ödemeye alır.
3. Reçetelerin iptal edilmesi durumunda; SGK ekranından silinen reçetelerdeki ürünlerin önce İTS sisteminde iade işlemine tabi tutulması ve daha sonra SGK ekranında yeni reçete girilmesi gerekmektedir.
SGK sisteminde kesinleştirilmiş reçetelerin silinmesi artık mümkündür. SGK sisteminde silinen reçeteler eczane yazılımları tarafından da otomatik olarak İTS sisteminden iade işlemi yapılacaktır. Reçete silme ve iade işlemleri hakkında dikkatli davranılması eczacılarımızın menfaatine olacaktır.
Dikkat! SGK ekranından silinecek reçetelerin önce eczane yazılımı ile İTS’deki satış bildiriminin iptal edilmesi gerekmektedir.

Diğer geri ödeme kurumlarının süreçleri de benzer şekillerde olacaktır.

Yukarıdaki süreçlerden, “İTS satış bildirimi” ve reçete kesinleştirme süreçleri eczane çalışmalarına bir yenilik olarak gelmiştir. Eczanelerin kullandıkları yazılımlar aracılığı ile eklenen bu süreçlerin işletilmesi eczanelere ek yük getirmeyecektir.

TEB ile birlikte “Tek Ekran” çalışması yapılmaktadır. Tek ekran ile çalışmak mümkün olduğunda eczacı SGK ve diğer kurumlarla tüm işlemleri kendi serbest eczane yazılımı ile yapabilir hale gelecektir.

Eczanenin elinde olmayan ilaçların temin edilmesine kadar diğer ilaçların da hastaya verilmesine bir engel yoktur. Bu şekilde, eczane yazılımlarına kaydı yapılan ilaçların hastaya verilmesinde bir sakınca görünmemekte, diğer ilaçlar verilince bildirim tekrarlanarak reçete tamamlanabilmektedir.

Artık ilaçların kupürlerinin kesilmesine gerek kalmamıştır. Her sistemin değişmesi esnasında birçok hatalar olabilir, eczacılarımızın sistemi iyi algılayıp ona göre davranmaları ve hataları hemen çözmeleri gerekmektedir. Bu anlamda hataların genel müdürlüğümüze its@iegm.gov.tr mail adresine mail yoluyla bildirilmesi işlemleri hızlandıracak, ayrıca odalara da bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

Geçiş sürecinde hem karekodlu hem de kupürlü ürünler bulunacağı için, eczacılar kupürlü ürünlerin kupürlerini reçete arkasına yapıştıracak, karekodlu ürünleri ise sisteme bildirecektir.

Ürünlerde hem kupür hem de karekod varsa yönetmeliğe göre kupür üreticiler tarafından iptal edilerek piyasaya verilecektir. Kupürü iptal edilmemiş karekodlu ürünlerin karekodları sisteme bildirilmemiştir. Bu ürünler kupürleri kesilerek satılmaya devam edecektir.

Geçiş döneminde ürünlerin durumu http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=Odeme_bilgileri&lang=tr-TR sayfasında görüldüğü gibi özetlenmiştir. Bu şema SGK tarafından da benimsenmiştir. Eczacıların bu şemaya göre işlem yapmaları halinde sorun çıkmayacaktır.

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

Diğer süreçler; sarf, imha, alım iade, satış iptali şeklindedir. Bunlara göre, bir çok eczane yazılımı İTS uyumu sağlamıştır. Eczacı; yazılımında, yaptığı her işlemi bir kayıt olarak tutacak, işlemlerini böylece kolaylıkla yapacaktır.

İlaç Takip Sistemi’ne eczane yazılımlarının erişimini sağlamak üzere her eczacıya bir kullanıcı adı ve bir GLN numarası Bakanlıkça tahsis edilecektir. GLN, eczacıya sistemce gönderilecek kullanıcı oluşturma maillerde bulunacaktır.

UNUTULAN VEYA DEĞİŞTİRİLMEK İSTENEN KULLANICI ADI veya ŞİFRELER İÇİN:
İTS eczane kullanıcılarının şifrelerini unutmaları veya yenilemek istemeleri durumunda  şu web sayfasından işlem yapılabilir: https://its.saglik.gov.tr/UserManagementApp/EczaneKayit.jsp
Açılan sayfada eğer bir eczane ilk defa kullanıcı açmak istiyorsa, en alttaki “Seçiminiz….” seçeneğinde  “İlk Defa Kullanıcı açmak istiyorum” seçmelidir. Eczane şifresini yeniden belirleme için aynı alanda “Kullanıcı adı ve şifremi unuttum” seçeneği ile işlem yapabilir.
YARDIM MASASI:
Sistemle ilgili sorulacak sorular için genel iletişim telefonu: 312-309 12 92, mail adresi: its@iegm.gov.tr
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye’de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı “İTS” şeklindedir. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır. Karekod ise, ilaçlarda kullanılacak yeni tanımlayıcıdır, daha az yer kaplayıp daha çok veri tutmaktadır. Karekod ile tüm ilaçlar benzersiz olarak numaralanmış olacaktır.

Sistem; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firmaların katıldığı 3 toplantıda şekillendirilmiş ve kullanılacak barkod tipinin de “Datamatrix” olmasına karar verilmiştir. Sistem yazılımları ve altyapısı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve işletilecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; tanımlayıcılara ait standartların tespiti ve izleme yapmak üzere veri aktarımları standartlarının tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir. 1. Yönetmelik hükümlerine göre karekodun ürünler üzerine 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanması mecburidir.

2. İlaç Takip Sistemi de 01.01.2010 tarihinde çalışmaya başlayacak ve ilaçlar bu tarihten itibaren piyasaya verilmeye başlanacaktır.

Ülkemizde tüm ilaçlar 01.01.2011 tarihinden itibaren karekodlu olarak satılacaktır.

Karekod; BTÜ Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine göre; 1. ilaçlar, 2. Ara ürünler, 3. Tıbbi besin destekleri üzerine konulacaktır. Tıbbi cihazlar ve Majistral ilaçlar kapsam dışındadır.

Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 01/01/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.

İTS bir ilaç güvenliği aracı olarak tasarlanmış olduğu için karekod; ürünler ve hastane ambalajlı ürünler üzerine konulacaktır. Tanıtım numuneleri üzerine karekodun konulması mecburi değildir.

İTS Kapsamı;

İlaçlar, geri ödemeye tabi ara ürünler ve geri ödemeye tabi beslenme ürünleridir.

İTS’nin amaçları;

Farmakovijilans,

Sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma,

Politika oluşturmaya esas olarak veri oluşturma.

Artı faydalar.

İTS GEÇİŞ ZAMANINDA ÜRÜNLERİN DURUMU – Ocak 2010

Kupür-Barkod
Karekod
Durum
1
Kupür ve barkod
Kupür ve Barkod var, Kupürde iptal ibareleri yok.
Karekod uygulanmamış.
01.01.2011 tarihine kadar Kupürle satılabilir.
2
Kupür ve barkod
Kupürde iptal ibareleri yok.
Karekod
Karekod basılmış ve İTS’ye kayıtlı değil.
(barkod yoksa karekod barkod yerine kesilir. Aksi halde karekod kesilmez.)
01.01.2011 tarihine kadar Kupürle satılabilir.
3
Kaldırılmış ürün türü.
4
Kupürün eski iptal şekli
“Karekodludur”, “Karekod içermektedir”, “K.KODLU” vb. gibi ifadeler yazılmış ürünler.
Karekod
Karekod basılmış ve İTS’de kayıtlı değil. (barkod yoksa karekod barkod yerine kesilir. Aksi halde karekod kesilmez.)
01.04.2010 tarihine kadar Kupürle satılır.
Kupür üzerindeki “Karekod içermektedir” gibi ifadeler kupür iptali olarak değerlendirilmez.
Karekodları ile işlem yapılmaz.
5
Kupürlerin yeni iptal şekli
Kupür üzerine İTS’de kayıtlı olduğuna dair bir ibare basılmış.
Karekod
Karekod basılmış ve İTS’de kayıtlı. (Karekod hiçbir zaman kesilmez.)
01.01.2010 tarihinden itibaren karekodla satılır.
6
Kupür yerine uygulanmış Sürşarj etiketi – barkod
Karekod uygulanmamış.
01.04.2010 tarihine kadar sürşarj kupür yerine kesilerek işlem yapılır.
7
Kupür yerine uygulanmış Sürşarj etiketi - barkod
Karekod
Karekod basılmış ve İTS’dekayıtlı değil.
01.04.2010 tarihine kadar sürşarj kupür yerine, karekod barkod yerine kesilerek işlem yapılır.
8
Kupür ambalajda yer almıyor.
Karekod
Karekod basılmış ve İTS’de kayıtlı. (Karekod hiçbir zaman kesilmez.)
01.01.2010 tarihinden itibaren karekodla satılır.
Yukarıdaki tüm seçenekler için fiyatın ambalajda yer alması mümkündür. Ancak fiyat basılan alan kupür gibi algılanmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ürünün adı ile birlikte basılan fiyat böyle bir sorun oluşturabilir.
Yukarıdaki kupür ve karekod bilgileri temsilidir.

İTS SÜREÇLERİ HAKKINDA GERİ ÖDEME KURUMLARINA BİLGİLER

Geri ödeme kurumu; personelinin veya bir sigorta sözleşmesi altında hizmet vermeyi taahhüt ettiği kişilerin sağlıkla ilgili harcamalarını kişiye geri ödeyen kuruma denir. Ülkemizde geri ödeme kurumları;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri,
 • Katma Bütçeli İdareler,
 • Yardım Sandıkları,
 • Belediyeler,
 • Özel İdareler ve
 • Özel Sağlık Sigorta Kurumları’dır.

Geri ödeme kurumları şimdiye kadar ilaç harcamalarını iki türlü ödemekteydi.

 1. SGK’da olduğu gibi, eczanenin hastadan ilaç bedeli istemeden geri ödeme kurumuna fatura göndermesi,
 2. Hastanın ilaç bedelini kendisinin ödeyip ilacı alması, eczanenin faturasını kuruma ibraz ederek ilaç bedelinin kendisine ödenmesini istemesi.

Geri ödeme kurumu her iki durumda da ilaçların kupürlerini faturaya eklenmiş olan reçete arkasında görmek durumundaydı. Ancak, ilaçların karekoda geçişi ile ambalajlardan kupür kaldırılmış, ilaç ambalajlarının kesilmesi uygulamasına da son verilmiştir. Karekod adı verilen yeni bir tanımlayıcının ilaç ambalajlarına konulması süreci başlamıştır. Bu uygulama ile ilaçların karekod bilgileri merkezi bir sistemden kontrol edilerek ödenebilecektir.

İlaçların kontrol edileceği bu merkezi sisteme “İlaç Takip Sistemi” adı verilmiştir. Geri ödeme kurumları, kendilerine ulaşan karekodlu ilaçların Sağlık Bakanlığı’nca işletilen bu sistemden sorgulamasını yapmadan bu ödemeleri gerçekleştirmeyeceklerdir. Bu konuda İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu Madde 5′te bu sorgulamanın mecburi olduğu belirtilmektedir.

Geri ödeme kurumlarınca sorgulanan reçeteler artık iptal edilemeyecek bir duruma geçecek, bu reçetelerdeki ilaçlar da tekrar satılamayacaktır. Geri ödeme kurumlarının bu açıdan sistemle çalışmaları önem arz etmektedir.

Bütün diğer paydaşlar gibi, geri ödeme kurumları da sisteme yazılımlar aracılığı ile erişebileceklerdir. Bu sebeple, bütün geri ödeme kurumlarına sistemde birer GLN numarası verilecek, kullanıcı ve şifrelerini kendilerinin oluşturmaları sağlanacaktır. Yukarıda sayılan geri ödeme kurumlarının kayıt yaptırmak ve kullanıcı adı temin etmek için aşağıdaki bilgileri its@iegm.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir:

Geri ödeme kurumlarının sisteme kaydedilmesi için gerekli bilgiler:

 1. Kurumun adı,
 2. Kurumda geri ödeme ile ilgili yetkili kişi veya irtibat noktası,
 3. İli,
 4. Telefon numarası,
 5. Faks numarası,
 6. Kurumsal mail adresi (bilgi paylaşımı için zorunludur.)
 7. Eğer kurumun GS1 üyeliği varsa ve GLN numarasını belirlemişse bu numara sistemce kullanılacaktır.

Sistemin yürürlüğü ile ilgili süreler Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Halen 1.1.2010 tarihinden itibaren üretilen ürünlerin karekodlu olarak piyasaya verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Harcama Belgeleri Yönetmeliği bu amaçla 2009 yılı Haziran ayı içinde değişmiştir.

Geri ödeme kurumları İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu’na göre, karekodlu ürünleri İTS sisteminden kontrol etmekle yükümlüdürler. Bu kontrol mutlaka yapılmalıdır, aksi halde mükerrer ödemelerin çıkması muhtemeldir.

Halen piyasada bulunan kupürlü ürünlerin 1.1.2011 tarihine kadar piyasada satılması için bir geçiş süresi tanınmıştır. Geri ödeme kurumları bu tarihten sonra kupürlü ürünleri artık ödemeyeceklerdir. Ancak sistemin kapsamı dışında kalan az sayıda ürünün bir süre daha eski yöntemle satışı yapılabilecektir.

Teknik konularda Genel Müdürlüğümüz Web Sayfalarında (www.iegm.gov.tr) bilgiler bulunmaktadır. Teknik konular; Beşeri İlaçlar Barkod Uygulama Kılavuzu, İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu ve İlaç Takip Sistemi Web Servisleri Kılavuzu adındaki belgelerle düzenlenmiştir.

Bu belgelerde bulunamayan konularda ve genel olarak its@iegm.gov.tr adresine mail yoluyla bilgi sorulabilir.

Sistemle ilgili duyuruların İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü sitesinden izlenmesi tavsiye edilmektedir.

No responses yet

Karekod Okuyucu Fiyat


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular
İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur?
Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler.
İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?
Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır.
Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır.
İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?
Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.”
Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır.
Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır.
Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır.
Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir.
Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır.
Eczane yazılımları almak gerekli mi?
Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir.
Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür.
Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır.
Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir.
SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?
Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır.
Reçete Kesinleştirme nedir?
Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır.
İlaç Takip Sistemi
Dünya, sahte ilaç ve küpüre dur demek için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın attığı büyük adımı izliyor. Dünyada ilk kez uygulanacak olan karekod uygulaması ile ilgili ABD ve Avrupa’daki birçok ülke bile 2012′yi beklerken, Türkiye’de 01.01.2009 tarihinden itibaren ürünler üzerine “Karekod” ve taşıma ambalajları üzerine Karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir

Karekod Barkod

Karekod barkod / ilaç takip sistemi

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodların avantajı nedir ?

Karekod tipi barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacaktır ?

Karekod tipi barkodlar farklı uygulama alanlarında farklı ihtiyaçlara geniş bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekodbarkod.net sitemizden satın alabilirsiniz..

** 2 Şubat 2008 tarihli ve 26775 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ” BEŞERİ TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlarında karekod bulundurma mecburiyeti olacaktır.

İlaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan İlaç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

Ayrıntılar İçin www.karekodbarkod.net adresini ziyaret edebilirsiniz..

Comments Off

İlaç Takip Sistemi

Türkiye’de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı ITS şeklindedir.

İlaç Takip Sistemi, önceden kullanılmakta olan barkod ile birlikte, ürünlerin üstüne konan ikinci bir tanımlayıcı ve bu tanımlayıcı içindeki bilgilerle sistem merkezine yapılacak bildirimlerle çalışır.

Sistem üzerinde uzun süredir çalışılmakta olup, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firma temsilcilerinin katıldığı 3 toplantı sonrasında sistemin kurulmasına ve kullanılacak barkod tipinin de “Datamatrix” olmasına karar verilmiştir.

Sistem Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve yürütülecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; ürün ambalajları üstünde bulunacak tanımlayıcıların yeniden tespiti ve bu tanımlayıcılar yardımı ile izleme yapmak üzere veri aktarımları ile buna ilişkin standartların tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir.

Bir yönetmelik değişikliği ile ikincil tanımlayıcı olarak seçilen Karekod, ürünler üzerine 01.01.2009 tarihine kadar uygulanacaktır.

Halen İlaç Takip Sistemi altyapı çalışmaları sürmektedir. TOBB-GS1 Türkiye ile barkod ve veri standartları üzerinde çalışılmaktadır. Bunun yanında dünyadaki bazı pilot projeler incelenmiştir. Türk İlaç Takip Sistemi; 29 Ekim 2007 tarihinde Londra’da yapılan “GS1 Healthcare Conference” çalışma toplantılarında tartışılmış ve “Feedback Work Teams” raporunda “Information Sharing Model 4-Central Data Base” başlığı ile yer almıştır.

ITS Grubunun bazı üyeleri Granada/İspanya’da 11-14 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılan GS1 Healthcare Conference oturumlarına katılmışlardır. Konferansta diğer ülkelerdeki bazı faaliyetler izlenmiş, bazı bilgiler ve geri beslemeler alınmıştır. İlaç Takip Sistemi

Comments Off

Karekod ile ilgili yazılımlar

BCTester: Barkod Kontrol Programı (İngilizce) indirmek için tıklayınız. ( Barkod Kontrol Programı hakkında bilgiler için tıklayınız. )

Java tabanlı bir karekod oluşturma yazılımı

Comments Off

İlaç takip sistemi süreç takvimi

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜREÇ TAKVİMİ

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, ilaçlarda karekod uygulaması 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üretim yerleri ve işlem merkezlerinin karekodlu çalışmaya uyumu için 01.01.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Üretilen veya ithal edilen ürünlerin bu tarihten sonra karekod taşıması mecburidir.

Bu değişikliklerden taşıma birimlerine dair olanlar için 01.06.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten sonra üretici veya ithalatçıların sevk edecekleri ürün kolilerinde “koli etiketi” bulunması mecburidir. Bu mecburiyet ecza depolarının sevkiyatlarını kapsamamaktadır.

01.01.2009 tarihine kadar üretilmiş olan ürünlerin 01.01.2010 tarihine kadar satılabilmesi mümkündür. Bu tarihten sonra karekodu bulunmayan ürünler satılamayacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre proje uygulamasında herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İTS’nin sağlıklı bir başlangıç yapması için diğer paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. SGK yazılımlarının İTS uyumu konusunda çalışmalar ileri safhadadır. Bu çalışmaların sonucunda eczane ve hastane yazılımlarının uyumlaştırılması gündeme gelecektir.

2008 yılı Ekim ayı içinde tüm uygulamaların İTS ile birlikte çalışması sağlanmış olacaktır. Üreticilerimizin bu yazılımların uyumu sağlandıktan sonra ürünlerini karekodlu halde piyasaya vermelerinin sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde geçici madde hükümlerine göre, üretici ve ithalatçıların yapmaları gereken ambalaj değişikliklerini 01.01.2009 tarihine kadar onay beklemeksizin bildirmeleri beklenmektedir. Bu bildirimlerden önce yapılan çalışmalar taranıp its@iegm.gov.tr adresine gönderilirse çalışmalar değerlendirilebilecektir. Bildirimi yapılacak ürün çalışmalarda karekod örnek olarak basılmış halde gösterilecektir.

Comments Off

Karekod Barkod Okuyucu / karekod broşür

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

BROŞÜR İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

Karekod Barkod Okuyucu

Karekod Barkod Okuyucu

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

( KARE KOD - KAREKOD -2D BARKOD OKUYUCULAR )

PERKON SPIDER SP 200

EL TIPI BARKOD OKUYUCU 2D (KARE KOD )

 • İlaç Üreticileri
 • Ecza Depoları
 • Eczaneler
 • Saglik Kuruluslari
 • Üretim/Stok kontrol sistemleri

PERKON SPIDER SP 200

Çalışma Voltajı : 5.6 VDC ± 0.25V
Mikroişlemci : 32 bit RISC,Xscale312 Mhz
Çalışma Harcanan Güç : 1.8W (Max.)
Çalışma Akımı :1.5A (Max.)
Işık kaynağı :630nm görünebilir LED diode
Aydınlatma :0~100,000 Lux
Tarama Hızı :100 Tarama/sn
Barkod Yoğunluğu :5mils
Okunabilen barkod Türleri :Tüm linear barkod türleri ve 2D :PDF417,QR Code,Datamatrix .Etc.
Sinyalizasyon :Beeper, LED
Arabirimler :RS-232, USB 1.1
Çalışma Şekli :Tetikli Okutma , Otomatik Algılama
Fiziksel Ölçüler :Y×G× D :126mm × 73mm × 164mm
Ağırlık :250gr. Kablosuz
Kablo Düz :2.0m
Giriş Konektörü :RJ-45
Kasa materyali :ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı :0° to 45°C (32° to 113°F)
Nem Değeri :5% to 95% (Sıvılaşmamış)
Darbe Dayanıklığı :1.5m (5 ft) Beton Zemine
Programlama Yöntemi :Özel program veya manual barkod okutularak
Program Güncelleme :Dahili Flash Memory üzerinden onaylanarak

Comments Off

Karekod / Karekod Sık Sorulan Sorular

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur? Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler. İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu? Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır. Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır. İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu? Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.” Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır. Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır. Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır. Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak? Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir. Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir? Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır. Eczane yazılımları almak gerekli mi? Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir. Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu? Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür. Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz? Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır. Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir? Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir. SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor? Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır. Reçete Kesinleştirme nedir? Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır.

Comments Off

Karekod

Karekod barkod okuyucu ilaç takip sistemi

( Kare kod - Karekod -2D barkod okuyucular )

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodların avantajı nedir ?

Karekod tipi barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacaktır ?

Karekod tipi barkodlar farklı uygulama alanlarında farklı ihtiyaçlara geniş bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekod.net sitemizden satın alabilirsiniz..

** 2 Şubat 2008 tarihli ve 26775 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ” BEŞERİ TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlarında karekod bulundurma mecburiyeti olacaktır.

İlaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan İlaç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

PERKON SPIDER SP 200

EL TIPI BARKOD OKUYUCU 2D (KARE KOD )

 • İlaç Üreticileri
 • Ecza Depoları
 • Eczaneler
 • Saglik Kuruluslari
 • Üretim/Stok kontrol sistemleri
Karekod Barkod Okuyucu

Karekod Barkod Okuyucu

Comments Off

Karekod / Karekod Yönetmelik

Karekod Barkod

Resmî Gazete

Tarih: 2 Şubat 2008 CUMARTESİ

Sayı : 26775


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler

Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine a ağıdaki tanımlar eklenmi tir.

“İmalatçı: Ürünü pazara sunmak üzere serbest bırakan gerçek veya tüzel ki iyi,”

“Karekod: Datamatrix tipinde 2 boyutlu bir barkodu,”

“Gözle okunabilir bilgiler: barkod veya karekoda ait içeriklerin kullanıcılara gösterilmesi amacıyla,

tanımlayıcının altında veya yakınında bir bölgede yazılan tanımlayıcı içerik bilgilerini,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (i), (j), (m), (n), (ö), (r) ve (s)

bentleri aşağıdaki ekilde değiştirilmiştir.

“f) Çocukların göremeyeceği, eri emeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.” özel uyarısına yer

verilir.

“i) 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsine

ait numara ve kısaltma bulundurulur. Bu yönetmelikte Radyofarmasötikler ba lığı altında zikredilen ürünler

hariç olmak üzere, tıbbi ve tehlikeli atık sınıfında olmayan, iç, dı ve nakliye ambalaj atıklarının yönetimi bahsi

geçen yönetmelik kapsamında yapılır.”

“j) Ürünün ambalajında ruhsat/izin sahibinin adı ve adresi bulunur. Dsteniliyorsa, ruhsat/izin sahibinin

kendisini temsile yetkili kıldığı ürünü pazarlayan firma ismi de bulunur.”

“m) Dkincil tanımlayıcı bilgileri ve karekodun gözle okunabilir bilgileri içinde parti numarası bulunur.

n) Son kullanma tarihi kutunun ölçülerine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yer alır.”

“ö) “Kesilmi veya açılmı ambalajları satın almayınız”; “Kullanmadan önce kullanma talimatını

okuyunuz”; “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ba vurunuz” uyarıları ile Bakanlıkça belirlenen

diğer uyarılar yer alır.”

“r) Ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak için karekod eklinde adlandırılan ikincil bir tanımlayıcı ve

yanında karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Ruhsat/izin sahipleri, ürünlerinin dı

ambalajları üzerine, bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda belirlenen standartlar

dâhilinde, karekod ve içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri, piyasada yaygın ekilde bulunan ve 2 boyutlu

barkod okuyabilen okuyucularla okunabilecek ekilde uygularlar. Karekod; tanıtım numuneleri, hastane

ambalajlı ürünler, reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar ile bedeli geri ödemeye tabi olan ara ürünler ve tıbbi beslenme

ürünlerinin ambalajları üzerinde bulunur.”

s) Ürün barkodu bulunur.”

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“MADDE 6 - İç ambalajlar; bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (o), (ö), (p) ve (s) bentlerinde belirtilen hususların haricinde, Yönetmeliğin 5 inci

maddesinde belirlenen özellik ve bilgileri ta ımak zorundadır.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmak artıyla özellikle;

a) Blister eklindeki iç ambalajlarda;

1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği ekilde ürün adının,

2) Ruhsat/izin sahibinin isminin veya ambleminin,

3) Dç ambalajın ölçülerine ve özelliğine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihinin,

4) Parti numarasının

bulunması gerekir.

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde etiketleme yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı

kadar küçük iç ambalajlarda;

1) Mümkünse, ruhsat/izin sahibinin ismi veya amblemi,

2) Ürün adı, gerektiğinde dozu ve uygulama yolu,

3) Ay ve yıl olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihi,

4) Parti numarası,

5) Ağırlık, hacim veya birim/miktar olarak içeriği,

6) Uygulama yöntemi

yer alır.

Dış ambalajı bulunmayan ürünlerin mevcut ambalajları, Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olmak

zorundadır.

Dİç ambalajlarda parti numarası bulundurulur.”

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi a ağıdaki ekilde

deği tirilmi tir.

“a) Bu Yönetmelik ile belirlenen artlara uygun olmak zorundadır. Ancak bu ürünlerin ambalajlarında

barkod bulunmaz, sadece karekod ve karekod içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri açık olarak bulunur.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“Ürünün piyasaya arz edilmesi için dı , iç ambalaj ve kullanma talimatına ait bilgiler Türkçe olmalıdır.

Ancak gerekli hallerde ve istenilen durumlarda dı ambalaj, iç ambalaj ve kullanma talimatında Türkçe yanında,

AB üye ülkelerinin resmi dillerinden birisi ile diğer ülkelerin resmi dillerinden birisi de kullanılabilir.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine a ağıdaki fıkralar eklenmi tir.

“Ruhsat/izin sahipleri; birden fazla ürünü sevk ederken, ürün güvenilirliğini sağlamak üzere,ta ıma

ambalajları kullanmalıdırlar. Taşıma ambalajları paket, koli, kutu veya ba ğ olarak ve iç içe konulacak ekilde

olabilir. Tanıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satı esnasında açılmadan son noktaya kadar ta ıyacak makul

seviyelerde belirlenmelidir.”

“Tanıma ambalajlarının üstünde, tanıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya ta ıma

ambalajının içindeki ürünlerin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunmalıdır. Ta ıma

ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda

belirlenen şekilde uygulanır.”

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir:

“MADDE 19 - Bakanlık gerekli olduğu durumlarda ve özellikle;

a) Bazı ürün kategorileri için uyarılar olu turulmasında,

b) Kendi kendine tedavi amacı ile kullanılacak ürünlerde kullanıcıya ait özel bilgiler düzenlenmesinde,

c) Ambalaj ve Etiket bilgilerinin anla ılabilirliği için,

d) Ürünün tanımlama yöntemleri, dış ambalajlar ve taşıma ambalajlarının üstünde bulunması gereken

tanımlayıcı içerikleri ve güvenilirliği için,

e) Ürünün etiketinde yer alması gereken yardımcı maddelerin listesi ve belirtilme ekilleri için, uyulacak

genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.

Bakanlık bu Yönetmelikte sayılmayan haller için ve gerekli gördüğü durumlarda Yönetmeliğin

uygulanmasına yönelik ek kılavuz veya tebliğler yayımlar.”

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yürürlüğü, orijinal ürünler için 1/7/2009

tarihine, jenerik ürünler için 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmı tır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe a ağıdaki geçici maddeler eklenmi tir.

“GEÇDCD MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1/1/2009 tarihine kadar ilaç

ambalajlarına karekod eklenecektir. Bu tarihten sonra tüm ürünlerde karekod bulunması mecburi olup, bu

tarihten önce karekodsuz üretilmi ve piyasada mevcut olan ürünlerin 31/12/2009 tarihine kadar satı ına izin

verilecektir.”

“GEÇDCD MADDE 3 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ruhsatlı ürünlerin yenilenmesi gereken

dı ambalajları hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılacak ba vuruda, sadece fiyat kupürlerinin kaldırılıp,

karekod ve gözle okunabilir bilgilerinin konulduğunun Bakanlığa bildirilmesi 1/1/2009 tarihine kadar yeterli

sayılacak olup uygulama için ayrıca onay beklenmeyecek ve bu kapsamdaki ambalaj güncellemeleri 1/1/2009

tarihine kadar varyasyon kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılacak güncellemeler

için varyasyon ba vurusu yapılması zorunludur. Ambalaj güncellemeleri fiyat kupürünün kaldırılması ve

karekod uygulanması dışında bir değişiklik içerdiği takdirde varyasyon kapsamında ba vuru yapılacaktır.”

MADDE 10 - Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

No responses yet

Karekod Okuyucu


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular
İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur?
Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler.
İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?
Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır.
Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır.
İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?
Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.”
Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır.
Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır.
Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır.
Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir.
Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır.
Eczane yazılımları almak gerekli mi?
Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir.
Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür.
Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır.
Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir.
SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?
Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır.
Reçete Kesinleştirme nedir?
Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır.
İlaç Takip Sistemi
Dünya, sahte ilaç ve küpüre dur demek için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın attığı büyük adımı izliyor. Dünyada ilk kez uygulanacak olan karekod uygulaması ile ilgili ABD ve Avrupa’daki birçok ülke bile 2012′yi beklerken, Türkiye’de 01.01.2009 tarihinden itibaren ürünler üzerine “Karekod” ve taşıma ambalajları üzerine Karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir

Karekod Barkod

Karekod barkod / ilaç takip sistemi

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodların avantajı nedir ?

Karekod tipi barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacaktır ?

Karekod tipi barkodlar farklı uygulama alanlarında farklı ihtiyaçlara geniş bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekodbarkod.net sitemizden satın alabilirsiniz..

** 2 Şubat 2008 tarihli ve 26775 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ” BEŞERİ TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlarında karekod bulundurma mecburiyeti olacaktır.

İlaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan İlaç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

Ayrıntılar İçin www.karekodbarkod.net adresini ziyaret edebilirsiniz..

Comments Off

İlaç Takip Sistemi

Türkiye’de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı ITS şeklindedir.

İlaç Takip Sistemi, önceden kullanılmakta olan barkod ile birlikte, ürünlerin üstüne konan ikinci bir tanımlayıcı ve bu tanımlayıcı içindeki bilgilerle sistem merkezine yapılacak bildirimlerle çalışır.

Sistem üzerinde uzun süredir çalışılmakta olup, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firma temsilcilerinin katıldığı 3 toplantı sonrasında sistemin kurulmasına ve kullanılacak barkod tipinin de “Datamatrix” olmasına karar verilmiştir.

Sistem Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve yürütülecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; ürün ambalajları üstünde bulunacak tanımlayıcıların yeniden tespiti ve bu tanımlayıcılar yardımı ile izleme yapmak üzere veri aktarımları ile buna ilişkin standartların tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir.

Bir yönetmelik değişikliği ile ikincil tanımlayıcı olarak seçilen Karekod, ürünler üzerine 01.01.2009 tarihine kadar uygulanacaktır.

Halen İlaç Takip Sistemi altyapı çalışmaları sürmektedir. TOBB-GS1 Türkiye ile barkod ve veri standartları üzerinde çalışılmaktadır. Bunun yanında dünyadaki bazı pilot projeler incelenmiştir. Türk İlaç Takip Sistemi; 29 Ekim 2007 tarihinde Londra’da yapılan “GS1 Healthcare Conference” çalışma toplantılarında tartışılmış ve “Feedback Work Teams” raporunda “Information Sharing Model 4-Central Data Base” başlığı ile yer almıştır.

ITS Grubunun bazı üyeleri Granada/İspanya’da 11-14 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılan GS1 Healthcare Conference oturumlarına katılmışlardır. Konferansta diğer ülkelerdeki bazı faaliyetler izlenmiş, bazı bilgiler ve geri beslemeler alınmıştır. İlaç Takip Sistemi

Comments Off

Karekod ile ilgili yazılımlar

BCTester: Barkod Kontrol Programı (İngilizce) indirmek için tıklayınız. ( Barkod Kontrol Programı hakkında bilgiler için tıklayınız. )

Java tabanlı bir karekod oluşturma yazılımı

Comments Off

İlaç takip sistemi süreç takvimi

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜREÇ TAKVİMİ

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, ilaçlarda karekod uygulaması 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üretim yerleri ve işlem merkezlerinin karekodlu çalışmaya uyumu için 01.01.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Üretilen veya ithal edilen ürünlerin bu tarihten sonra karekod taşıması mecburidir.

Bu değişikliklerden taşıma birimlerine dair olanlar için 01.06.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten sonra üretici veya ithalatçıların sevk edecekleri ürün kolilerinde “koli etiketi” bulunması mecburidir. Bu mecburiyet ecza depolarının sevkiyatlarını kapsamamaktadır.

01.01.2009 tarihine kadar üretilmiş olan ürünlerin 01.01.2010 tarihine kadar satılabilmesi mümkündür. Bu tarihten sonra karekodu bulunmayan ürünler satılamayacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre proje uygulamasında herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İTS’nin sağlıklı bir başlangıç yapması için diğer paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. SGK yazılımlarının İTS uyumu konusunda çalışmalar ileri safhadadır. Bu çalışmaların sonucunda eczane ve hastane yazılımlarının uyumlaştırılması gündeme gelecektir.

2008 yılı Ekim ayı içinde tüm uygulamaların İTS ile birlikte çalışması sağlanmış olacaktır. Üreticilerimizin bu yazılımların uyumu sağlandıktan sonra ürünlerini karekodlu halde piyasaya vermelerinin sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde geçici madde hükümlerine göre, üretici ve ithalatçıların yapmaları gereken ambalaj değişikliklerini 01.01.2009 tarihine kadar onay beklemeksizin bildirmeleri beklenmektedir. Bu bildirimlerden önce yapılan çalışmalar taranıp its@iegm.gov.tr adresine gönderilirse çalışmalar değerlendirilebilecektir. Bildirimi yapılacak ürün çalışmalarda karekod örnek olarak basılmış halde gösterilecektir.

Comments Off

Karekod Barkod Okuyucu / karekod broşür

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

BROŞÜR İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

Karekod Barkod Okuyucu

Karekod Barkod Okuyucu

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

( KARE KOD - KAREKOD -2D BARKOD OKUYUCULAR )

PERKON SPIDER SP 200

EL TIPI BARKOD OKUYUCU 2D (KARE KOD )

 • İlaç Üreticileri
 • Ecza Depoları
 • Eczaneler
 • Saglik Kuruluslari
 • Üretim/Stok kontrol sistemleri

PERKON SPIDER SP 200

Çalışma Voltajı : 5.6 VDC ± 0.25V
Mikroişlemci : 32 bit RISC,Xscale312 Mhz
Çalışma Harcanan Güç : 1.8W (Max.)
Çalışma Akımı :1.5A (Max.)
Işık kaynağı :630nm görünebilir LED diode
Aydınlatma :0~100,000 Lux
Tarama Hızı :100 Tarama/sn
Barkod Yoğunluğu :5mils
Okunabilen barkod Türleri :Tüm linear barkod türleri ve 2D :PDF417,QR Code,Datamatrix .Etc.
Sinyalizasyon :Beeper, LED
Arabirimler :RS-232, USB 1.1
Çalışma Şekli :Tetikli Okutma , Otomatik Algılama
Fiziksel Ölçüler :Y×G× D :126mm × 73mm × 164mm
Ağırlık :250gr. Kablosuz
Kablo Düz :2.0m
Giriş Konektörü :RJ-45
Kasa materyali :ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı :0° to 45°C (32° to 113°F)
Nem Değeri :5% to 95% (Sıvılaşmamış)
Darbe Dayanıklığı :1.5m (5 ft) Beton Zemine
Programlama Yöntemi :Özel program veya manual barkod okutularak
Program Güncelleme :Dahili Flash Memory üzerinden onaylanarak

Comments Off

Karekod / Karekod Sık Sorulan Sorular

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur? Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler. İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu? Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır. Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır. İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu? Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.” Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır. Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır. Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır. Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak? Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir. Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir? Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır. Eczane yazılımları almak gerekli mi? Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir. Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu? Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür. Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz? Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır. Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir? Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir. SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor? Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır. Reçete Kesinleştirme nedir? Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır.

Comments Off

Karekod

Karekod barkod okuyucu ilaç takip sistemi

( Kare kod - Karekod -2D barkod okuyucular )

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodların avantajı nedir ?

Karekod tipi barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacaktır ?

Karekod tipi barkodlar farklı uygulama alanlarında farklı ihtiyaçlara geniş bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekod.net sitemizden satın alabilirsiniz..

** 2 Şubat 2008 tarihli ve 26775 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ” BEŞERİ TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlarında karekod bulundurma mecburiyeti olacaktır.

İlaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan İlaç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

PERKON SPIDER SP 200

EL TIPI BARKOD OKUYUCU 2D (KARE KOD )

 • İlaç Üreticileri
 • Ecza Depoları
 • Eczaneler
 • Saglik Kuruluslari
 • Üretim/Stok kontrol sistemleri
Karekod Barkod Okuyucu

Karekod Barkod Okuyucu

Comments Off

Karekod / Karekod Yönetmelik

Karekod Barkod

Resmî Gazete

Tarih: 2 Şubat 2008 CUMARTESİ

Sayı : 26775


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler

Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine a ağıdaki tanımlar eklenmi tir.

“İmalatçı: Ürünü pazara sunmak üzere serbest bırakan gerçek veya tüzel ki iyi,”

“Karekod: Datamatrix tipinde 2 boyutlu bir barkodu,”

“Gözle okunabilir bilgiler: barkod veya karekoda ait içeriklerin kullanıcılara gösterilmesi amacıyla,

tanımlayıcının altında veya yakınında bir bölgede yazılan tanımlayıcı içerik bilgilerini,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (i), (j), (m), (n), (ö), (r) ve (s)

bentleri aşağıdaki ekilde değiştirilmiştir.

“f) Çocukların göremeyeceği, eri emeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.” özel uyarısına yer

verilir.

“i) 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsine

ait numara ve kısaltma bulundurulur. Bu yönetmelikte Radyofarmasötikler ba lığı altında zikredilen ürünler

hariç olmak üzere, tıbbi ve tehlikeli atık sınıfında olmayan, iç, dı ve nakliye ambalaj atıklarının yönetimi bahsi

geçen yönetmelik kapsamında yapılır.”

“j) Ürünün ambalajında ruhsat/izin sahibinin adı ve adresi bulunur. Dsteniliyorsa, ruhsat/izin sahibinin

kendisini temsile yetkili kıldığı ürünü pazarlayan firma ismi de bulunur.”

“m) Dkincil tanımlayıcı bilgileri ve karekodun gözle okunabilir bilgileri içinde parti numarası bulunur.

n) Son kullanma tarihi kutunun ölçülerine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yer alır.”

“ö) “Kesilmi veya açılmı ambalajları satın almayınız”; “Kullanmadan önce kullanma talimatını

okuyunuz”; “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ba vurunuz” uyarıları ile Bakanlıkça belirlenen

diğer uyarılar yer alır.”

“r) Ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak için karekod eklinde adlandırılan ikincil bir tanımlayıcı ve

yanında karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Ruhsat/izin sahipleri, ürünlerinin dı

ambalajları üzerine, bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda belirlenen standartlar

dâhilinde, karekod ve içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri, piyasada yaygın ekilde bulunan ve 2 boyutlu

barkod okuyabilen okuyucularla okunabilecek ekilde uygularlar. Karekod; tanıtım numuneleri, hastane

ambalajlı ürünler, reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar ile bedeli geri ödemeye tabi olan ara ürünler ve tıbbi beslenme

ürünlerinin ambalajları üzerinde bulunur.”

s) Ürün barkodu bulunur.”

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“MADDE 6 - İç ambalajlar; bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (o), (ö), (p) ve (s) bentlerinde belirtilen hususların haricinde, Yönetmeliğin 5 inci

maddesinde belirlenen özellik ve bilgileri ta ımak zorundadır.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmak artıyla özellikle;

a) Blister eklindeki iç ambalajlarda;

1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği ekilde ürün adının,

2) Ruhsat/izin sahibinin isminin veya ambleminin,

3) Dç ambalajın ölçülerine ve özelliğine göre rakamla ya da yazı ile ay olarak ve yalnızca rakamla yıl

olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihinin,

4) Parti numarasının

bulunması gerekir.

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde etiketleme yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı

kadar küçük iç ambalajlarda;

1) Mümkünse, ruhsat/izin sahibinin ismi veya amblemi,

2) Ürün adı, gerektiğinde dozu ve uygulama yolu,

3) Ay ve yıl olarak açık bir ekilde yazılmı son kullanma tarihi,

4) Parti numarası,

5) Ağırlık, hacim veya birim/miktar olarak içeriği,

6) Uygulama yöntemi

yer alır.

Dış ambalajı bulunmayan ürünlerin mevcut ambalajları, Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olmak

zorundadır.

Dİç ambalajlarda parti numarası bulundurulur.”

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi a ağıdaki ekilde

deği tirilmi tir.

“a) Bu Yönetmelik ile belirlenen artlara uygun olmak zorundadır. Ancak bu ürünlerin ambalajlarında

barkod bulunmaz, sadece karekod ve karekod içeriğine ait gözle okunabilir bilgileri açık olarak bulunur.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir.

“Ürünün piyasaya arz edilmesi için dı , iç ambalaj ve kullanma talimatına ait bilgiler Türkçe olmalıdır.

Ancak gerekli hallerde ve istenilen durumlarda dı ambalaj, iç ambalaj ve kullanma talimatında Türkçe yanında,

AB üye ülkelerinin resmi dillerinden birisi ile diğer ülkelerin resmi dillerinden birisi de kullanılabilir.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine a ağıdaki fıkralar eklenmi tir.

“Ruhsat/izin sahipleri; birden fazla ürünü sevk ederken, ürün güvenilirliğini sağlamak üzere,ta ıma

ambalajları kullanmalıdırlar. Taşıma ambalajları paket, koli, kutu veya ba ğ olarak ve iç içe konulacak ekilde

olabilir. Tanıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satı esnasında açılmadan son noktaya kadar ta ıyacak makul

seviyelerde belirlenmelidir.”

“Tanıma ambalajlarının üstünde, tanıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya ta ıma

ambalajının içindeki ürünlerin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunmalıdır. Ta ıma

ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak barkod uygulama kılavuzunda

belirlenen şekilde uygulanır.”

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi a ağıdaki ekilde deği tirilmi tir:

“MADDE 19 - Bakanlık gerekli olduğu durumlarda ve özellikle;

a) Bazı ürün kategorileri için uyarılar olu turulmasında,

b) Kendi kendine tedavi amacı ile kullanılacak ürünlerde kullanıcıya ait özel bilgiler düzenlenmesinde,

c) Ambalaj ve Etiket bilgilerinin anla ılabilirliği için,

d) Ürünün tanımlama yöntemleri, dış ambalajlar ve taşıma ambalajlarının üstünde bulunması gereken

tanımlayıcı içerikleri ve güvenilirliği için,

e) Ürünün etiketinde yer alması gereken yardımcı maddelerin listesi ve belirtilme ekilleri için, uyulacak

genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.

Bakanlık bu Yönetmelikte sayılmayan haller için ve gerekli gördüğü durumlarda Yönetmeliğin

uygulanmasına yönelik ek kılavuz veya tebliğler yayımlar.”

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yürürlüğü, orijinal ürünler için 1/7/2009

tarihine, jenerik ürünler için 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmı tır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe a ağıdaki geçici maddeler eklenmi tir.

“GEÇDCD MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1/1/2009 tarihine kadar ilaç

ambalajlarına karekod eklenecektir. Bu tarihten sonra tüm ürünlerde karekod bulunması mecburi olup, bu

tarihten önce karekodsuz üretilmi ve piyasada mevcut olan ürünlerin 31/12/2009 tarihine kadar satı ına izin

verilecektir.”

“GEÇDCD MADDE 3 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra ruhsatlı ürünlerin yenilenmesi gereken

dı ambalajları hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılacak ba vuruda, sadece fiyat kupürlerinin kaldırılıp,

karekod ve gözle okunabilir bilgilerinin konulduğunun Bakanlığa bildirilmesi 1/1/2009 tarihine kadar yeterli

sayılacak olup uygulama için ayrıca onay beklenmeyecek ve bu kapsamdaki ambalaj güncellemeleri 1/1/2009

tarihine kadar varyasyon kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılacak güncellemeler

için varyasyon ba vurusu yapılması zorunludur. Ambalaj güncellemeleri fiyat kupürünün kaldırılması ve

karekod uygulanması dışında bir değişiklik içerdiği takdirde varyasyon kapsamında ba vuru yapılacaktır.”

MADDE 10 - Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

No responses yet

Karekod barkod okuyucu


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ 
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular
İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur?
  Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler. 
İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu? 
  Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır.
  Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır.
İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu? 
  Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.”
  Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır.
  Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır.
  Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır.
Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
  Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir.
Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
  Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır.
Eczane yazılımları almak gerekli mi?
  Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir. 
Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
  Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür. 
Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
  Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır.
Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
  Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir.
SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?
  Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır.
Reçete Kesinleştirme nedir?
  Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır. 
İlaç Takip Sistemi
Dünya, sahte ilaç ve küpüre dur demek için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın attığı büyük adımı izliyor. Dünyada ilk kez uygulanacak olan karekod uygulaması ile ilgili ABD ve Avrupa’daki birçok ülke bile 2012′yi beklerken, Türkiye’de 01.01.2009 tarihinden itibaren ürünler üzerine “Karekod” ve taşıma ambalajları üzerine Karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir

Karekod Barkod

Karekod barkod / ilaç takip sistemi

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodların avantajı nedir ?

Karekod tipi barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacaktır ?

Karekod tipi barkodlar farklı uygulama alanlarında farklı ihtiyaçlara geniş bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekodbarkod.net sitemizden satın alabilirsiniz..

** 2 Şubat 2008 tarihli ve 26775 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ” BEŞERİ TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlarında karekod bulundurma mecburiyeti olacaktır.

İlaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan İlaç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

 

Ayrıntılar İçin www.karekodbarkod.net adresini ziyaret edebilirsiniz..

Comments Off

İlaç Takip Sistemi


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

Türkiye’de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı ITS şeklindedir.

İlaç Takip Sistemi, önceden kullanılmakta olan barkod ile birlikte, ürünlerin üstüne konan ikinci bir tanımlayıcı ve bu tanımlayıcı içindeki bilgilerle sistem merkezine yapılacak bildirimlerle çalışır.

Sistem üzerinde uzun süredir çalışılmakta olup, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firma temsilcilerinin katıldığı 3 toplantı sonrasında sistemin kurulmasına ve kullanılacak barkod tipinin de “Datamatrix” olmasına karar verilmiştir.

Sistem Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve yürütülecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; ürün ambalajları üstünde bulunacak tanımlayıcıların yeniden tespiti ve bu tanımlayıcılar yardımı ile izleme yapmak üzere veri aktarımları ile buna ilişkin standartların tespiti şeklinde iki  başlık altında toplanabilir.

Bir yönetmelik değişikliği ile ikincil tanımlayıcı olarak seçilen Karekod, ürünler üzerine 01.01.2009 tarihine kadar uygulanacaktır. 

 
 
 
 
 

 

Halen İlaç Takip Sistemi altyapı çalışmaları sürmektedir. TOBB-GS1 Türkiye ile barkod ve veri standartları üzerinde çalışılmaktadır. Bunun yanında dünyadaki bazı pilot projeler incelenmiştir. Türk İlaç Takip Sistemi; 29 Ekim 2007 tarihinde Londra’da yapılan “GS1 Healthcare Conference” çalışma toplantılarında tartışılmış ve “Feedback Work Teams” raporunda “Information Sharing Model 4-Central Data Base” başlığı ile yer almıştır.

ITS Grubunun bazı üyeleri Granada/İspanya’da 11-14 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılan GS1 Healthcare Conference oturumlarına katılmışlardır. Konferansta diğer ülkelerdeki bazı faaliyetler izlenmiş, bazı bilgiler ve geri beslemeler alınmıştır. İlaç Takip Sistemi

Comments Off

Karekod ile ilgili yazılımlar


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

BCTester: Barkod Kontrol Programı (İngilizce) indirmek için tıklayınız. (  Barkod Kontrol Programı hakkında bilgiler için tıklayınız. )

Java tabanlı bir karekod oluşturma yazılımı

Comments Off

İlaç takip sistemi süreç takvimi


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜREÇ TAKVİMİ

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, ilaçlarda karekod uygulaması 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üretim yerleri ve işlem merkezlerinin karekodlu çalışmaya uyumu için 01.01.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Üretilen veya ithal edilen ürünlerin bu tarihten sonra karekod taşıması mecburidir.

Bu değişikliklerden taşıma birimlerine dair olanlar için 01.06.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten sonra üretici veya ithalatçıların sevk edecekleri ürün kolilerinde “koli etiketi” bulunması mecburidir. Bu mecburiyet ecza depolarının sevkiyatlarını kapsamamaktadır.

01.01.2009 tarihine kadar üretilmiş olan ürünlerin 01.01.2010 tarihine kadar satılabilmesi mümkündür. Bu tarihten sonra karekodu bulunmayan ürünler satılamayacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre proje uygulamasında herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İTS’nin sağlıklı bir başlangıç yapması için diğer paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. SGK yazılımlarının İTS uyumu konusunda çalışmalar ileri safhadadır. Bu çalışmaların sonucunda eczane ve hastane yazılımlarının uyumlaştırılması gündeme gelecektir.

2008 yılı Ekim ayı içinde tüm uygulamaların İTS ile birlikte çalışması sağlanmış olacaktır. Üreticilerimizin bu yazılımların uyumu sağlandıktan sonra ürünlerini karekodlu halde piyasaya vermelerinin sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde geçici madde hükümlerine göre, üretici ve ithalatçıların yapmaları gereken ambalaj değişikliklerini 01.01.2009 tarihine kadar onay beklemeksizin bildirmeleri beklenmektedir. Bu bildirimlerden önce yapılan çalışmalar taranıp its@iegm.gov.tr adresine gönderilirse çalışmalar değerlendirilebilecektir. Bildirimi yapılacak ürün çalışmalarda karekod örnek olarak basılmış halde gösterilecektir.

Comments Off

Karekod Barkod Okuyucu / karekod broşür


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162

KAREKOD BARKOD OKUYUCU

BROŞÜR İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

 

Karekod Barkod Okuyucu

Karekod Barkod Okuyucu

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

( KARE KOD - KAREKOD -2D BARKOD OKUYUCULAR )

 

PERKON SPIDER SP 200

EL TIPI BARKOD OKUYUCU 2D (KARE KOD )

 • İlaç Üreticileri
 • Ecza Depoları
 • Eczaneler
 • Saglik Kuruluslari
 • Üretim/Stok kontrol sistemleri

PERKON SPIDER SP 200

Çalışma Voltajı : 5.6 VDC ± 0.25V
Mikroişlemci : 32 bit RISC,Xscale312 Mhz
Çalışma Harcanan Güç : 1.8W (Max.)
Çalışma Akımı :1.5A (Max.)
Işık kaynağı :630nm görünebilir LED diode
Aydınlatma :0~100,000 Lux
Tarama Hızı :100 Tarama/sn
Barkod Yoğunluğu :5mils
Okunabilen barkod Türleri :Tüm linear barkod türleri ve 2D :PDF417,QR Code,Datamatrix .Etc.
Sinyalizasyon :Beeper, LED
Arabirimler :RS-232, USB 1.1
Çalışma Şekli :Tetikli Okutma , Otomatik Algılama
Fiziksel Ölçüler :Y×G× D :126mm × 73mm × 164mm
Ağırlık :250gr. Kablosuz
Kablo Düz :2.0m
Giriş Konektörü :RJ-45
Kasa materyali :ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı :0° to 45°C (32° to 113°F)
Nem Değeri :5% to 95% (Sıvılaşmamış)
Darbe Dayanıklığı :1.5m (5 ft) Beton Zemine
Programlama Yöntemi :Özel program veya manual barkod okutularak
Program Güncelleme :Dahili Flash Memory üzerinden onaylanarak

Comments Off

Karekod / Karekod Sık Sorulan Sorular


Warning: file_get_contents(http://www.tagsolute.de/cgi-bin/api.cgi) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in C:\inetpub\vhosts\karekod.net\httpdocs\wp-content\plugins\2d-barcodes\api.php on line 162
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ  SIKÇA SORULAN SORULAR Eczane ve Ecza Depoları İle İlgili Konular İTS’ye entegre olmak zorunlu mudur?   Cevap: İlaçlarda Karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak İTS’ye bildirerek satabilecekler.  İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?    Cevap: Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır.   Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. İTS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır. İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?    Cevap: Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir. Kılavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastanın ilaca erişiminin sağlanması için, başka eczanelerle takas şeklinde ilaç alış-verişi yapabilirler.”   Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır.   Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır.   Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır. Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?   Cevap: Eczane ve Ecza Depolarında bulunan kupürlü ürünler hiçbir şekilde boşa gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir. Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?   Cevap: SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte işlemek üzere değişmiştir. Eczane yazılımlarında karekodu olan ürünlerin karekodları okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkasına yapıştırılacaktır. Eczane yazılımları almak gerekli mi?   Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yazılımlar eczanelerin satışlarını yönettiği gibi, sipariş, stok, muhasebe gibi birçok işini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yazılımın olması eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB tarafından da eczanelere bu tür bir yazılımın ulaşması için çaışma yapılmaktadır. İster TEB tarafından sağlanan, ister serbestçe satılan diğer yazılımlarla çalışılsın, bu yazılımlar SGK, İTS ve diğer paydaşlara dair işlemleri aynı paket içinde yürütmektedirler. Bütün tarafların aynı standartlar kullanarak eczanelerde işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlamaları için de çalışmalar yapılmaktadır. İTS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yazılım gereklidir, İTS işlemlerin elle yapılabildiği bir ortam değildir.  Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?   Cevap: Serbest eczane yazılımları henüz geri ödeme kurumları ile ilgili işlerin bir bölümünü yapamamaktadırlar çünkü SGK ve diğer geri ödeme kurumlarının sistemleri buna uygun değildir. İleride böyle olması için çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu bir engel teşkil etmemektedir. Serbest eczane yazılımları işleri kolaylaştırmak için yazılmışlardır ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yapılan testlere eczane yazılımlarından bazılarının çok hızlı hareket etmekte olduğu ve tek ekranda çalışıyormuş hissi verdiği görülmüştür. Bu yazılımların İTS ile testlerinde başarı görülmüş ve piyasaya çıkmaya hazır olan firmaların isimlerinin bu web sitesinde yayımlanması uygun görülmüştür.  Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?   Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçların olduğu görülmektedir. Eczaneler eskiden olduğu gibi ellerinde olan ilaçları hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yazılımına kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da aynı reçete kaydına eklenerek satış tamamlanır ve satışın ilk kısmı İTS’ye bildirilmişse, reçete tamamlandıktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek işlem tamamlanır. Reçetenin tümü tamamlandıktan sonra İTS’nin verdiği onaylarla SGK’da reçete kesinleştirme işlemi yapılabilir. Görüldüğü gibi eksik ilaç olduğu takdirde bir engel çıkmamaktadır. Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?   Cevap: Ecza depolarının servis sayıları eczaneler ve ecza depoları arasında bir konudur, Bakanlığımızca bu tür konularda sınırlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kaydı gerekir” gibi bir düşünce ile servis sayıları sınırlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolarının konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolarında başlangıçta bir miktar yavaşlama getirebileceği bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonrasında bu yavaşlatma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir. SGK’nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?   Cevap: Bu sorunun cevabı SGK tarafından verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi İTS tarafından yapılmış olacağı için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yoğunlaşacağı ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki diğer parametrelere kayacağı düşünülmektedir. Doğru çalışan bir eczacı için bu durumun bir sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sistem doğru çalışanları korumak üzere yapılandırılmıştır ve sonuna kadar doğru insanların haklarını savunacaktır. Reçete Kesinleştirme nedir?   Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçların İTS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktarılması için bilgi vermek anlamına gelmektedir, yazılımlarla ulaşılabilen bir web servisinden yapılmaktadır. Kesinleştirmesi yapılan reçetenin bilgileri kesinleştirme yapılır yapılmaz SGK tarafından İTS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye alınır. Kesinleştirme, reçetenin tamamlanmasının ardından ve dönem kesinleştirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yapılmalıdır. 

Comments Off

Next »